.

“Als je op elkaar kunt vertrouwen, lijkt het wel vanzelf te gaan.”

Medische maatschappen

Teamcoaching en/of mediation in medische maatschappen

Onrust of een conflict in medische maatschappen en vakgroepen heeft vaak één of meer van de onderstaande oorzaken;

  • ineffectieve communicatie 
  • onvoldoende onderling vertrouwen
  • verschil in inzet of zwaarte van takenpakket
  • verschil van inzicht in het beleid van de maatschap/vakgroep
  • inefficiënte besluitvorming; ongedragen besluiten
  • gedwongen samenwerking na fusie
  • dominantie van één van de collega's
  • niet goed functionerende collega's

Ervaring

Sinds 2010 heb ik een full-time eigen kantoor voor mediation, teamcoaching, intervisie en individuele (conflict)coaching. Met een achtergrond van 20-jaar werkervaring in het internationale bankwezen en de advocatuur, gecombineerd met een medisch nest, -partner en –familie, heb ik een to the point- aanpak ontwikkeld, die goed aan sluit bij medici. Enkele jaren geleden lag mijn focus op mediation; tegenwoordig besteed ik mijn tijd steeds meer aan het voorkomen van conflicten door middel van teamcoaching en aan intervisie. 

Veel van mijn cliënten (medische maatschappen, vakgroepen, individuele artsen, MSB's) zijn werkzaam in de gezondheidszorg. Ik voer veel IFMS - en groepsmonitorbesprekingen in de vakgroep en doorgaans worden dan naast de individuele punten, ook vakgroepbrede onderwerpen besproken. De ervaring leert dat dit zowel op het vlak van het verbeteren van de samenwerking (elkaar aanspreken, ieders kwaliteiten benutten) als op het vlak van de bedrijfsvoering (besluitvorming, profilering, taakverdeling) nuttig en plezierig wordt gevonden. Ook in teamcoaching komen veel onderwerpen aan bod en is een goede en effectieve communicatie vaak het eerste aandachtspunt.

Als jurist en plv. secretaris van het Medisch Tuchtcollege Amsterdam, leid ik vooronderzoeken waarin ik onder meer onderzoek of er meer begrip tussen arts en patiënt mogelijk is. Als dit tot een goed gesprek leidt, en eventuele misverstanden opgehelderd kunnen worden, geeft dit opluchting voor beide partijen. Soms kan een klacht ingetrokken worden.

Ik ben op de hoogte van de aansprakelijkheid van hulpverleners, de kwaliteitseisen aan zowel zorginstellingen als aan BIG-geregistreerden en recente tuchtrechtelijke uitspraken. Als mediator, teamcoach en gespreksleider is het nuttig om ook deze informatie te hebben om zodoende alle mogelijke belangen in kaart te kunnen brengen. Zie ook: "Medische tuchtzaken"

Afhankelijk van het aantal artsen in een maatschap/vakgroep en het onderwerp, doe ik een mediation of teamcoaching zelf of met een collega.

Teamcoaching - herstel van vertrouwen - systemische aanpak

Een team bestaat uit leden met ieder verschillende karakters, talenten en gebreken. Het is niet gek dat daar wrijving kan ontstaan, met name in veranderende omstandigheden zoals bijvoorbeeld de (gedwongen) komst van nieuwe collega's. In mijn begeleiding focus ik op herstel van vertrouwen en daarbij niet alleen op de individuele eigenschappen van de teamleden, maar richt ik de aandacht vooral ook op de onderlinge relaties. Hoe reageert men op elkaar, welke aannames zijn er over en weer en wat zijn de versterkende mechanismen die maken dat hier zoveel goede bedoelingen sneuvelen? Hoe houden teamleden elkaar gevangen in patronen die de samenwerking in de weg zitten? En vooral; hoe kunnen die patronen omgebogen worden? Deze aanpak maakt dat de "schuld" niet bij één persoon neergelegd wordt, waardoor een gevoel van opluchting en hoop ontstaat ("mijn collega's zijn de kwaadste niet, misschien kan het toch weer goed komen"). Een open gesprek en het benoemen en aanpakken van belemmerende patronen zal het onderlinge vertrouwen en de sfeer verbeteren. Net zoals het erkennen en benutten van de onderlinge verschillen. Van daaruit is het veel gemakkelijker om zaken zoals besluitvorming, elkaar aanspreken en efficiency met elkaar te bespreken.

Juist als er al allerlei pogingen zijn gedaan om hier verbetering in te brengen, en het zet geen zoden aan de dijk, kan een systemische aanpak van de groep de aanzet zijn tot een cultuuromslag waarin weer constructiever en met meer plezier met elkaar samengewerkt kan worden. Deze oplossingsgerichte aanpak is zeer geschikt voor professionals met weinig tijd zoals medici. In het kort ziet een begeleiding er zo uit: onderzoek naar wat speelt - diagnose/hypothese - advies - vervolgactie in overleg afspreken en borging daarvan; gemiddeld 3 bijeenkomsten, vaak aan het eind van de dag. 

In onderling overleg stellen we samen vast hoeveel en op welke momenten er tijd geïnvesteerd kan worden en hoe de aanpak er (op maat) uit zal zien. Ik besteed graag één dagdeel aan een verrassende team-activiteit, die altijd zeer wordt gewaardeerd. Zie ook: "cliënt-ervaringen".

En: teamcoaching medische fusie vakgroep

Mediation 

Conflicten tussen twee individuen zijn niet altijd te vermijden. Als er een patroon van conflictgedrag ontstaat kan escalatie voorkomen worden door te achterhalen wat er speelt, onder begeleiding van een onafhankelijke, externe derde. In mediation is het herstel van vertrouwen in elkaar door effectieve communicatie doorgaans de eerste hobbel die genomen moet worden. Zodra dit vertrouwen hersteld is, kunnen samen werkbare afspraken gemaakt worden.

 

MENU