Algemene voorwaarden Vergroesen Mediation

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 2. Diensten: werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht in het kader van mediation, gespreksleiding, voorzitterschap of conflict-coaching;
 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van Diensten;
 4. Opdrachtnemer: de mediators van Vergroesen Mediation, kantoor houdende te Amsterdam, KvK 58880135. De mediators van Vergroesen Mediation oefenen ieder zelfstandig het beroep van mediator en gespreksleider uit;
 5. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op grond waarvan Opdrachtnemer Diensten verleent, alsmede iedere wijziging, aanvulling of (stilzwijgende) verlenging van de Overeenkomst.
 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen van Opdrachtnemer alsmede op iedere Overeenkomst.
 2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien een bepaling in de Overeenkomst afwijkt van de Algemene Voorwaarden heeft hetgeen in de Overeenkomst is bepaald voorrang.
 1. Op de Overeenkomst zijn de artikelen 7:400-413 BW van toepassing, voor zover daar in de Algemene Voorwaarden niet vanaf wordt geweken.
 2. De artikelen 7:404 en 7:409 lid 2 BW zijn niet van toepassing.
 3. De werkzaamheden van Opdrachtnemer zijn te kwalificeren als inspanningsverbintenissen.
 1. Het honorarium van Opdrachtnemer wordt berekend op basis van een tevoren overeengekomen uurtarief of een vast bedrag, vermeerderd met btw. Onder het uurtarief vallen de volgende activiteiten: tijd besteed aan bijeenkomsten (met een minimum van één uur), voorbereiding van deze bijeenkomsten, correspondentie zowel per mail als per post, verslaglegging, telefonisch overleg, kantoorkosten of reiskosten (deze laatste à 50%) en het opstellen van schriftelijke overeenkomsten.
 2. Indien een afspraak minder dan 48 uur (twee werkdagen) van te voren wordt afgezegd, worden daarvoor kosten in rekening gebracht voor de duur van twee uur.
 3. Indien een gezamenlijke (groeps-)bijeenkomst minder dan 14 dagen voor de eerste afspraak in een traject op grond van een vast overeengekomen bedrag wordt afgezegd, is 50% hiervan verschuldigd. Bij afzegging van een opvolgende afspraak wordt het volledige overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
 4. De hoogte en de verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van het met de uitvoering van de Overeenkomst behaalde resultaat.
 5. Kosten van adviseurs van Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever.
 1. Opdrachtnemer zal het honorarium maandelijks, dan wel na afloop van de opdracht, in rekening brengen door middel van een gespecificeerde factuur.
 2. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum, zonder recht van verrekening of opschorting aan de zijde van Opdrachtgever. Bij gebreke van tijdige betaling zal Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn.
 3. Indien Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag alsmede de (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden per factuur als volgt vastgesteld: 15% over de eerste € 2.500,00 met een minimum van € 40,-, 10% over de volgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00.
 4. Indien Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.
 1. In afwijking van artikel 7:408 lid 2 BW van het Burgerlijk Wetboek kan Opdrachtnemer te allen tijde besluiten de Overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn.
 2. Onverminderd de wettelijke ontbindingsmogelijkheden kan Opdrachtnemer de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien: (a) Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, (b) het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd, (c) er beslag is gelegd onder Opdrachtgever en dit beslag niet binnen veertien dagen is opgeheven en/of (d) Opdrachtnemer gegronde vrees heeft dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet zal voldoen.
 3. Het honorarium voor werkzaamheden die zijn verricht vóór de ontbinding blijven verschuldigd. Reeds gefactureerde bedragen zijn direct en volledig opeisbaar.
 4. Opdrachtnemer is nimmer tot schadevergoeding gehouden bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst.
 1. De mediators van Vergroesen Mediation (Opdrachtnemer) oefenen hun beroep zelfstandig uit en zijn slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor hun eigen handelen en nalaten. Zij zijn nimmer aansprakelijk voor het handelen of nalaten van een andere mediator, ook al handelt deze in naam van Vergroesen Mediation.
 2. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door Opdrachtgevers zelf af te sluiten vaststellingsovereenkomst en de eventueel hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en/of derden.
 4. Aansprakelijkheid voor schadevergoeding is in dat geval beperkt tot directe vermogensschade van Opdrachtgever en tot het bedrag van het honorarium, exclusief BTW, dat Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen met een maximum van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro). Bij Overeenkomsten met een looptijd langer dan zes maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium, exclusief BTW, dat Opdrachtnemer over maximaal zes maanden direct voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft ontvangen.
 5. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, zoals gederfde winst of omzet, bedrijfsschade, imago- of reputatieschade en schade als gevolg van aanspraken van derden is uitgesloten.
 6. Indien Opdrachtnemer door een handelen of nalaten aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico dat voor rekening van Opdrachtnemer komt.
 7. Bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.
 8. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt in ieder geval na verloop van één jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden of nadat Opdrachtgever daarvan redelijkerwijze kennis heeft kunnen nemen.
 9. Een reeks van schadeveroorzakende gebeurtenissen die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien geldt als één gebeurtenis.
 10. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden en zal Opdrachtgever Opdrachtnemer schadeloos stellen voor alle vorderingen die een derde op enig moment jegens Opdrachtnemer mocht instellen en die verband houden met een handelen of nalaten van Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst.
 1. Alle door Opdrachtnemer verkregen informatie van of over Opdrachtgever of diens organisatie(s) zal door Opdrachtnemer vertrouwelijk worden behandeld, behalve in de gevallen genoemd onder artikel 7.6 van het MfN Reglement 2008 (betreffende informatie over: strafrechtelijke gedragingen waarvoor een wettelijke meldplicht of een wettelijk meldrecht bestaat; informatie omtrent de dreiging van een misdrijf; een klacht-, tucht- of aansprakelijkheidsprocedure tegen de mediator; of een verzoek van de Certificerende Instelling – die zich schriftelijk verbindt tot geheimhouding – om geanonimiseerde informatie omtrent de praktijkvoering).
 2. Voor zover Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst of van toepassing zijnde gedragsregels een geheimhoudingsplicht heeft komt deze geheimhoudingsplicht te vervallen richting haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar indien Opdrachtnemer een beroep doet op haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering in verband met een aansprakelijkstelling.
 1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Als er over de uitvoering van deze Overeenkomst een geschil ontstaat, zullen partijen dat geschil met behulp van mediation volgens het MfN Reglement proberen op te lossen.
 3. Een geschil is aanwezig, indien één der partijen schriftelijk aan de andere partij te kennen geeft dat dit het geval is. Partijen zullen gezamenlijk een MfN-mediator aanstellen binnen een termijn van 14 dagen na constatering van het geschil.
 4. Mocht via mediation geen oplossing voor het geschil worden gevonden, dan staat het beide partijen vrij het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 5. Opdrachtnemer is in haar hoedanigheid van MfN Registermediator onderworpen aan de MfN Klachtenregeling en het tuchtrecht conform het Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. De Klachtenregeling en het Reglement zullen op eerste verzoek aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.

Indien een beding in deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn of nietig verklaard mocht worden, dan blijven de overige bedingen van kracht. Voor het nietige of vernietigde beding wordt een bepaling in de plaats gesteld die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling komt.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 58880135. 

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation